Březské - kaple Nanebevzetí Panny Marie

O místu:

Jedna ze čtyř obcí podobného jména v blízkém okolí. Svou nadmořskou výškou 469 metrů je nejníže položenou osadou současného bítešského regionu. Málokdo ví, že i sousední, nedaleké Krevlice leží na jejím katastru, který tvoří spojité území ve tvaru písmene "T" s největším zúžením na cca 300 metrů v oblasti silnice Bíteš - Vlkov, v okolí rybníka "Skříňka". Tudy také procházela níže zmíněná "robotní cesta".

Místopis a historie

     "Osada leží severně v údolí na potůčku bezejmenném, přítoku Haldy (viz. Borovník), po obou stranách jeho... Domy jsou ve dvou řadách po obou březích potůčka, několik jest ještě dřevěných, a mají před sebou zahrádky; uprostřed jest zvonička. Podobně jako Březka patřily i B. r. 1349 k panství Osovskému, a od roku 1437 patří k Náměšti. Věno vdovy Jana ml. z Meziříčí, o němž jest řeč k roku 1398 u Březky, bylo i zde zapsáno. B. byly do roku 1788 přifařeny do Osové Bítišky. Obec má jmění (polí, luk a lesů) 60 1/2 jitra. Trati: Na křivoších, Padělky, Díly, Prašinec, Pod cestou, Poloudily, Račinec, Na hlzách, "Na stráži", Na horních dílech, Na hrkmancích, Radostny, Kolíbka, Klínek, Komory, Vodany, Nad vejhonem,..." ...uvádí Jan Tiray v roce 1900 a v záhlaví této stati ve Vlastivědě Moravské používá název obce - "Březky" ve tvaru plurálu (ve Březkách) a dodává, že tento se užívá teprve v novějším čase, zejména na úřadě farním a ve škole, ale ne všeobecně. Tzn., že i předtím se psávalo "z Březského", "ve Březském". Svoji definitivní podobu našel název obce teprve v roce 1924, kdy bylo jeho úřední znění uvedeno v "Lexikonu obcí ČR." Názvy obce v historických písemnostech: Brys /u panství Osová/ (1349), Brzeske, též Veliká Brzeska (1366), Brzeskiho (1718), Břeskiho, Březky, Břeské (1850).

     I když se nám zdá původ názvu obce zřejmý, přesto uvedu výklad z publikace "Místní jména na Moravě a ve Slezsku" doplněný informací z "Ústavu pro jazyk český AV ČR":
"Březské" - ves 5 km ssv od Velké Bíteše. Výklad jména je několikerý:

 • 1. snad z osobního jména "Vriesek", deminutivum (zdrobnělina, poznámka autora) k "Vřes", ale tato osobní jména nejsou doložena;
 • 2. novější a přesvědčivější výklad: z apelat. (obecné jm.) "bržiště", doloženého ve staré češtině s významem "doupě".

 

     Sémanticky srov. MJ Brloh, Pelechy, Kotce, Doupě apod.; příklon k bříza "Birke", nářečně "březa".

     "Krevlický dvůr" - ve jméně této místní části je zachováno jméno obce Krevlice (zpustla ve 2. polovině 15. století), což je zřejmě poněkud vzdálená podoba od Křídlovice (to k osobnímu jménu Křídlo příponou -ovice, tedy "ves lidí Křídlových")." Starší historické prameny uvádějí: "...dvůr Krevlice dostal jméno od krve zde potokem tekoucí po bitvě, kteráž prý mezi Bíteší, Novými Sady a Jesenicí před dávnými časy svedena byla..."

     Jak těžké byly poddanské poměry za hrabat z Werdenberka, když z Bžezského chodili a jezdili robotovat po "robotní cestě" na Krevlický dvůr dokládá tento zápis: "...purkrabí Štefan soužil sedláky v B. Jednou, když Jíra Lacinů na Náměšti purkrabího prosil o slevení roboty, byl jím holí tak přes hlavu pobit, že zemřel do čtvrtého dne (roku 1640)."

     Vývoj osídlení: Počátkem 17. století bylo ve vsi 14 domů, po válce třicetileté 9 osedlých a 5 pustých. Na přelomu 19. a 20. století to už bylo 41 domů s 305 obyvateli (historické maximum). V roce 1979 je uváděn pravděpodobně nejmenší počet obyvatel -178. Poslední údaj: ke dni 28. 8. 2006 žilo v obci 236 obyvatel.

     Škola: Úmysl zřídit obecnou školu pojalo představenstvo obce již v roce 1897. Podnětem byl záměr c. k. okresní školní rady ve Velkém Meziříčí rozšířit školu v Březí. Stavba započala 4. dubna 1899 a již 25. července téhož roku(!) proběhlo úřední schválení školní budovy - kolaudace. Výuka byla zahájena školním rokem 1899-1900, prvním učitelem byl ustanoven pan Adolf Slaný - podučitel z Březí.

     Tragický konec války: Při všeobecném zmatku, za přítomnosti skupin partyzánů a chaotickém pohybu ustupujících Němců byla ve vsi dne 8. května 1945 vyhlášena mobilizaci mužů do 40 let věku. Vyhlásila ji údajně vdova po generálu Lužovi, která se ukrývala v domě číslo 12. Nevycvičení lidé se společně s partyzány postavili proti ustupujícím německým vojákům. Po divokých přestřelkách čtyři občané padli a díky blížící se Rudé armádě se již Němci nestačili pomstít. Ti pojali likvidaci povstání jako normální vojenskou operaci za použití tanků a minometů. Situaci nejlépe osvětlí zápis ze školní kroniky provedený řídícím učitelem Jaroslavem Dufkem: "Dne 9. května 1945 v 16 hodin 35 minut vstupuje do naší vesnice Rudá armáda - osvoboditelka. Opoždění o 20 minut, znamenalo by zkázu - sutiny, trosky a mrtvoly obyvatel."

Památky

 

Kamenný kříž

     Nachází se na konci obce po pravé straně u silnice směrem na Březí. Popis: Na čtvercové základně je hranolový sokl s rytými rámy, ukončený římsou. Na profilované patce spočívá kamenný kříž s rovně ukončenými rameny a mírně prověšeným tělem ukřižovaného krista. Na přední straně soklu je nápis:

Tento sv. Kříž
Wěnowala wubec
Břeskýho ke cti a
Chwale Božj
Roku 1834

 

     Okolo kříže je kamenná ohrádka se čtyřmi nárožními pilíři, spočívajícími na kamenných podnožích. Boční stěny stěny jsou plné, v přední je motiv maltézského kříže. V roce 2004 byla památka restaurována nákladem 185 220,-- Kč.

     Nová obecní kaple Byla postavena v roce 1926 nákladem tehdejších 20 000,-- Kč. Stavbu navrhl i provedl pan Karel Babák z Velké Bíteše.

     Pomník padlých z roku 1933 je důstojnou upomínkou na občany, kteří ztratili své mladé životy ve světových válkách. Bylo pro něj upraveno prostranství "Pod lipami" u školy.

Dráha

     Novodobá historie obce je úzce spjata s výstavbou a provozem nové železniční trati. Dne 26. prosince roku 1953 byla po 14 letech výstavby zahájena osobní a nákladní přeprava na nové "dráze" Brno - Havlíčkův Brod. Železniční trať probíhá za "humny" obce a přesto zde nebyla zřízena zastávka. Občané museli tedy chodit téměř půl hodiny pěšky buď do Vlkova nebo do Níhova. "Důvody" uvádí zápis v hasičské kronice obce vedené od roku 1908: "Když při začátku stavby dráhy, vedoucí naší obce se t. č. nezajímali, naopak se proti železniční zastávce, která byla u Březského v plánu, bránili, aby tady nebyla, že kdejaký vandrák zde vyleze a bude v obci žebrati neb krást...". Po odchodu těchto "sousedů" z vedení obce byla snaha nového MNV o zřízení zastávky již marná i zbytečná. (I my v Bíteši máme své zkušenosti...)

100 let od založení "Dobrovolného hasičského sboru"

     Letošní rok je významný zejména pro místní Sbor dobrovolných hasičů, který byl založen právě před 100 lety, na ustavující schůzi konané 7. dubna roku 1907. Ke členství se tehdy přihlásilo 20 občanů, kteří zvolili náčelníkem pana Adolfa Slaného, správce místní školy. V neděli, 6. května 2007, se konaly oslavy tohoto slavného výročí. Navzdory pošmournému počasí proběhly díky pečlivé přípravě důstojně a jistě se zapíší do historie obce i blízkého okolí. Už sama účast pozvaných hostů, hasičských funkcionářů a množství aktivních hasičů na slavnostní mši svaté, celebrované opatem Královské kanonie premonstrátů na Strahově P. Josefem Pojezdným, nasadila události vysokou společnskou laťku. Přítomen byl také místopředseda sněmovny Parlamentu České republiky Ing. Jan Kasal s chotí i tajemník jeho poslanecké kanceláře. Opat Pojezdný, který se v našem regionu cítí jako doma, nezklamal a hluboké myšlenky o potřebách lidských setkávání a pomoci blížnímu pronesl jasně a srozumitelně. Trefně se vyjádřil i Jan Kasal a překvapil i samotného opata, když navrhl, že by při takových příležitostech - vzhledem k bohulibé činnosti dobrovolných hasičů - mohla být liturgickou barvou modrá. Po těchto bohoslužbách pozval starosta Ing. Káňa všechny přítomné na malé pohoštění do kulturního domu. Odpoledne potom proběhlo hasičské cvičení za účasti...

Novější aktivity a události - chronologický přehled

 • 1974 - slučovací schůze Jednotných zemědělských družstev Březského, Březí           a Vlkova - vznik sloučeného zemědělského družstva s názvem "NIVA"
 • 1974 - historické dopravní spojení s Březím prašnou komunikací
 • 1978 - stavba prodejny Jednoty
 • 1978 - 30. června byl zakončen školní rok, poslední v historii zdejší školy
 • 1981 - oprava této komunikace
 • 1990 - vyčištění rybníka "Za dráhou"
 • 1992 - započetí rekonstrukce "hasičského skladiště"
 • 1994 - vyasfaltování komunikace do Březí
 • 1996 - 2002 - přestavba kulturního domu a přístavba budovy obecního úřadu
 • 1998 - oprava požární nádrže
 • 2000 - plynofikace obce (společně s Níhovem)
 • 2001 - výstavba vodovodu zásobovaného z Mostišťské přehrady
 • 2002 - úprava horní části obce: asfaltová vozovka + pojížděný chodník, úprava           prostranství na návsi včetně demolice domu číslo 38
 • 2007 - dokončení rekonstrukce hasičského skladiště s klubovnou

     Od roku 1990 stojí v čele obce starosta Ing. Bohumil Káňa, Starostou hasičů je Miloš Sýkora a jejich velitelem Jaroslav Lacina mladší.

     Pročítání obecních kronik nás přivádí k zamyšlení nad pestrým životem obyvatel i tak malé vesnice, nad jejich moudrostí a statečností...

Alois Koukola

Sdílejte info